FollAvis SN

ut1

Mer om utbyggingsplaner og kommunikasjoner i Ski

Mangel på helhetlig tankegang
Når man reiser rundt i Norge oppdager man raskt at planlegging av tettsteder og byer, med noen hederlige unntak, er en ny øvelse som vi behersker dårlig. Utviklingen har mer eller mindre skjedd tilfeldig og planløst. Enhver er konge på sin haug. Det var sikkert greit i middelalderen. Men etter hvert har vi blitt godt over 4 millioner innbyggere her i landet, og de fleste av oss bor i byer og tettbebyggelse. Det vi foretar oss utenfor stuedøra får automatisk konsekvenser for andre.
I forrige utgave av avisen lovet vi å komme tilbake med mer stoff om utviklingen av nye bo- og industriområder, og om trafikksituasjonen i Ski sentrum, sett på sikt.

I møteprotokollen fra det faste utvalg for plansaker fra 5.september 07 kommer det klart fram at kommunen arbeider med ganske enkle og kortsiktige problemstillinger. Her ble innstillingen til den foreslåtte reguleringsplanen av Ellingsrud industriområde fra Skorhaug Invest AS sendt tilbake til forslagstillerne med følgende vedtak: Med bakgrunn i uttalelsene ved offentlig ettersyn sendes forslag til reguleringsplan for Ellingsrud Industri­område datert 31.01.07 tilbake til forslagsstiller for videre bearbeiding. Et bearbeidet reg. forslag må bygge på en detaljplan for broen med til hørende veganlegg. Konsekvensene for tilgrensende eiendommer mht. byggelinjer, parkering og utelagrings- muligheter må avklares i større grad enn ved foreliggende planforslag. Reg. bestemmelsene forutsettes utformet i samsvar med forslag datert 20.08.07. Forslagsstiller bes utrede alternativ med tunnel under jernbanelinjene. En justering av traséen bør vurderes i samråd med berørte grunneiere. En ny plan må baseres på de nye reguleringsbestemmelsene. Her vises det til krav om universell utforming. Et bearbeidet planforslag vil bli tatt opp til behandling når dette foreligger. Hva hensikten er med å utarbeide noe nytt planforslag med utgangspunkt i bru eller tunnel under veien og jernbanen ved Teglveien/Ski Bygg er vanskelig å skjønne.

Ellingsrud industriområde bør saneres og omreguleres til boliger
For å få noen synspunkter fra en av de berørte partene har vi snakket med adm. direktør Ingar Norum i Ski Bygg Gruppen, som i tillegg har en del synspunkter på utviklingen av Ski i årene framover.
Ski Bygg Gruppen har i flere år arbeidet med forskjellige prosjekter for å bedre trafikksituasjonen i Ski og står som en av flere eiere, bak realisering av Vestvegen og Søndre Tverrveg.
- Innvendingen mot å legge en bro over vår eiendom er ikke mitt hovedanliggende i denne saken, poengterer han, det viktigste motargumentet er hensynet til den videre utvikling av Ski Sentrum og ikke minst de trafikale konsekvensene av å bygge ut Ellingsrud uten å sørge for at trafikken ikke ender i Ski sentrum.
Han fortsetter: - Jeg ser for meg en utvikling der dagens Ellingsrud industriområde saneres og omreguleres til boliger. Dette vil danne grunnlaget for at en ny skolekrets, Drømtorp stoppested, kan videreutvikles slik at ”bydelen” kan få egen jernbanestasjon.
Dersom det gamle industriområdet gjøres om til boliger, vil vi få en sammenheng med den eksisterende bebyggelsen på Ellingsrud. Beboerne i den gamle bebyggelsen her vil da også kunne sokne til den nye skolen. Jordene langs jernbanen på Ustvet gård egner seg utmerket til industrielle formål, og skogen er egnet til boligformål. Ved
å bygge en ny overgang over jernbanen et par hundre meter lenger øst, ved Dynamittveien og over til Ustvet gård, oppnår vi å lede en større andel av trafikken utenom sentrum. I neste runde kan denne broen utnyttes ved etableringen av en ny ringvei som sett fra Kjeppestadveien ved Drømtorp, går syd - og vestover rundt Tandberg­løkka, mot Åsveien og Søndre Tverrvei.

Uklare forhold
Det er kjent at investeringsselskapene Skorhaug Invest og Birkelund Invest har sikret seg en opsjonsavtale med eier av Ustvet gård om utvikling av gården til nærings- og boligformål.
Dette er ikke flagget for offentlig myndigheter da gården i dag er regulert til landbruk, og det kommer derfor ikke fram i reguleringsforslaget. Det er utbyggingen av Ustvet gård som vil skape dramatikk i trafikksituasjonen og det bør derfor tas hensyn til i vurderingen av hvordan tilkomsten til området skal utformes.
– Ski vil med en utbygging av dette området i praksis kunne få en ny ”bydel”. Det å lage en løsning slik som den fremkommer i reguleringsforslaget er uansvarlig, sier Ingar Norum.

Videre utbygging av Ski bør skje i nær tilknytning til jernbanen
- Jeg mener generelt at kommunen ved planlegging av nye bolig- og næringsområder, i mye større grad må tenke på de trafikkmessige konsekvenser, sett i forhold de overordnede mål om flytting av person og godstrafikken, - fra bil til jernbane. Politikerne må sette på dagsorden en fornyet debatt om jordverngrenser i 50-100 års perspektiv. Ellingsrud, Drømtorp og Ski Næringspark inngår sammen med områdene mellom Langhus og Ski i debatten om fordelingen mellom næring og boliger, og vil være i tråd med en bærekraftig utvikling av Ski, avslutter han.

En arkitekts skisse til utvikling av Ellingsrud
– Vi bringer her kommentarer til kartskisse for en mulig regulering av Ellingsrud industriområde, av arkitekt Egil M. Haugstad i sted-helhet-arkitektur-Shark.as arkitektkontor:
Bakgrunnen for vårt engasjement er at foreliggende reguleringsplan er fremmet for å øke aktiviteten vesentlig på Ellingsrud industriområde og senere Ustvet vest. Planens forslag til en lokal trafikkløsning gjennom sentrum og i bro over Kjeppe­stadveien via Teglveien, vil gi tilsvarende økning av trafikken gjennom et allerede belastet sentrum.
- Dersom vi tenker oss en mulig utbygging av Ski ”Ring 2”, fra Søndre Tverrvei i vest til via Dynamittveien til Løkenveien i øst, vil dette i tillegg til de åpenbare trafikale løsninger, gi muligheter til å vurdere en utvikling av hele sydøstre kvadrant i Ski. For det første kan man sette av en tomt til en fremtidig barneskole som vil kunne betjene store deler av Ski syd. Denne vil ligge med dagens friområder ved Ellingsrud i ”ryggen”, med enkel tilkobling til gangveinettet mot sentrum og idrettsbaner. I tillegg får man en umiddelbar tilkobling til overordnet veinett via ”Ring 2”, en stor fordel for barneskoler/ barnehager.
Dersom det er ønskelig kan ”Ring 2” åpne for en videre utvikling av en blanding av næringsområder og boligområder mot sydøst. Samtidig kan det stilles spørsmål om man gradvis kan sanere en del av den eldste næringsbebyggelsen, som ligger svært nært sentrum, og bytte ut denne med en relativt tett boligutnyttelse (skravert med gul/oransje/ blått). Denne kan dermed bli liggende fra 600 til 1000 meters avstand til sentrum, med gangvei, til bussterminal og stasjonsområde. (skravert med gul/oransje/blått). Lokal veitrafikkløsning kan fremdeles skje fra øst. Dermed kan det åpnes for nye næringsarealer noe lenger øst, - langs jernbanen (blå skravur), på hver side av ”Ring 2”. Man kan samtidig, sør for dette området, vurdere en senere boligutbygging (gul skravur), med gode klimatiske forhold, umiddelbar nærhet til barneskoletomt og god veiløsning.
Dagens jernbanebro ved Ustvet østre er mulig å erstatte ved en ny tilkobling fra ”Ring 2” østover. Eksisterende friområder mellom Ellingsrud boligområde og industriområde er farget grønt, og videre østover kan det strekke seg nye grøntkorridorer østover, langs topp og bunn på sørsiden av høydedraget.
Ski vest har i dag fått sine løsninger, mens sørøstre kvadrant vil kunne bidra ytterligere til en komplettering i forhold til sentrum”.

Tekst: Roald Smedbakken


 

3

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS