FollAvis Ski kommune


Nyttige linker

 :: NAF

 :: Autobørsen

 :: Finn.no

 :: BilNorge

 :: DinSide: motor

 :: Kvasir: kart

krak2

En boligutbygger har fremmet et reguleringsforslag for en 2,9 mål stor tomt i Elveveien i Kråkstad. Der ønsker FRA Eiendom AS å bygge 15 boliger fordelt på 5 rekkehusleiligheter og 10 leiligheter i en 6 etasjers terrasseblokk. Da planforslaget på flere punkter avviker fra gjeldende reguleringsplan bl.a. med hensyn til: Boligform – formåls og byggegrenser – tomteutnytting og byggehøyder ønsker grunneier, - FRA Eien­dom AS en politisk vurdering av planforslaget før det legges mer ressurser i arbeidet. Dette burde være et bomskudd med nok en ordfører fra Kråkstad i rådhuset. Nå er imidlertid også kommuneadministrasjonen enige i at saken får en slik behandling selv om planen for en vanlig borger kan framstå som spesiell.

Positive følelser for blokken i planutvalget
Tirsdag 22. januar var kommunens faste utvalg for plansaker på befaring i området før møtet i utvalget samme kveld. Det kom dessverre ingen gode råd fra en gammel hagedam i nærheten av den aktuelle tomten. Der er det registrert fredede amfibier som liten salamander og kanskje spissnutet frosk. Frosker og salamandere slumrer derimot trygt (?) på land, på denne tiden av året. Den gamle hagedammen dekker kun ca.120 m2, men behovet for egnet landområde rundt er betydelig større. Et slikt landområde kjennetegnes ved fuktige skjulesteder som er rike på insekter og snegler, spredningskorridorer til andre dammer og amfibiepopulasjoner, uten barrierer som f.eks. veier, og med tilgang til frostfrie overvintringssteder. Dammen ligger utenfor selve byggetomten, men miljøvernrådgiveren i kommunen vurderer å etablere en erstatningsdam i samme område. Hvorvidt de foran nevnte krav til landområder rundt kan tilfredstilles er uklart. Det samme gjelder eiendomsretten til en del av dette området.
Etter de folkevalgtes befaring er det fattet et vedtak hvor det faste utvalg for plansaker i prinsippet stiller seg positive til en 6 etasjers blokk midt i villabebyggelsen, - et kvartal 6, Kirkeveien i miniatyr.

Ny tolkning av gjeldende reguleringsplaner
Av arkitektoniske forandringer ber utvalget om at utbyggeren at det 6 etasjers heistårnet i større grad integreres i bebyggelsen (men det blir fremdeles 6 etasjer høyt). Det andre ankepunktet er at det ikke er tatt hensyn til kravet om universell utforming i forslaget. Rekkehusene har 3 etasjer med trapper opp til hovedplanet. I kravene til universell utforming forutsettes det direkte tilgang til hovedplanet, uten trapper.
Utvalget kan derimot ikke ha tatt særlig hensyn til gjeldende reguleringsplan for Kråkstad tettsted fra 2005. Under punkt g. Estetikk i §4 Definisjoner står det klart: - Bebyggelsen skal ha småhuskarakter. Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stilutrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at området som helhet framstår med et godt preg, sitat slutt.
Nå er ikke reguleringsplaners levetid lenger fram enn til godkjennelse av den neste, men her blir spriket mellom ny og ”gammel” vel stort.
Eiendomsfirmaets anmodning om en økning i tomtens utnyttingsgrad fra 24 til 35% har også passert uten videre kommentarer i sakspapirene, utover det at man påpeker at: God utnytting av regulerte områder er i samsvar med bærekraftig utvikling. Så hvis du har litt plass i hagen, eller en liten tomt i Ski som det kunne være kjekt å tjene noen kroner på, så er det lov å prøve seg med et forslag til ny reguleringsplan.

Foto/tekst: Roald Smedbakken.
Foto, salamander: Wikipedia. Christian Fischer.
Tegninger: Riseng & Kielh AS Arkitekter MNAL.

 

 

 

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS