FollAvis SN

Driftsutvalget i Ski kommune setter ned foten!

Stopper videre utbygging av vann/parkanlegget i Ski sentrum

Mandag 12. desember i 2005, hadde Follo Avis følgende overskrift på avisens forside: Ski år 2006 - en julenattsdrøm? Ja, slik planene er nå ser det ut til at dette bare skal forbli en vakker ”juleattsdrøm”.

oase2
Slik hadde man tenkt seg anlegget på den vestre siden av nedre torg.

På møte i driftsutvalget i Ski kommune 5. september 2007, lyder utvalgets innstilling til kommunestyret som følger:

1. Overvannshåndtering i Ski sentrum, jf. Opprinnelig vedtak i kommunestyresak nr. 50/06 gjennomføres ikke. Som følge av manglende utredninger i forhold til driftskostnader, vanntilførsel til vannskulptur og vannspeil mv.

2. Installasjon av vannskulptur på øvre torg (testamentarisk gave gitt til Ski kommune i 1999) gjennomføres i tråd med kommunestyrevedtak i sak nr. 50/06. Det gjennomføres også en arealmessig forskjønnelse i området ved vannskulptur.

3. Øvrig forskjønnelse av øvre og nedre torg, gågate mv. innarbeides i egen sak – forskjønnelse av Ski sentrum. Dette arbeid gjennomføres parallelt med Sentrumsplan, men bør ledes av egen saksordfører.

4. Driftsutvalget mener det er riktig å vurdere overvannshåndtering i Ski sentrum i en større sammenheng, og tilrår at dette innarbeides som del av ny hovedplan for VA (vann og avløp). Hovedplanen skal inneholde fremtidig utbygging av både vann- og avløpsanlegg, herunder også overvann. Ny hovedplan VA fremmes for politisk behandling høsten 2008.

5. Det utarbeides ny revidert saneringsplan, som behandles politisk høsten 2008. Parallelt med dette arbeidet gjennomføres de tiltak som er vedtatt i nåværende saneringsplan.

6. a) I forbindelse med utbygging av kv 5/6 skal det være krav til overvannshåndtering.
b) Det bør være mulighet for å lede overflatevannet ned til øvre torg
c) Kostnader ved overvannshåndteringen skal dekkes av utbygger, og inngå i utbyggingsavtale mellom Ski kommune og utbygger.

Et overvannsproblem i sentrum?
- Ledningsnettet i Ski tåler ikke den mengden nedbør som til tider kommer, spesielt i sommermånedene, ble det hevdet av fagfolk i Ski kommune. Dette bestemte kommunen seg for å gjøre noe med. Siden det likevel måtte utføres en større gravejobb så man det fornuftig å samordne det med opprustingen av torgene. For mye overvann kan forebygges ved å sørge for at det kommer mindre vann i rørene om gangen. Meningen var å nyttiggjøre seg noe av dette vannet ved å la det sildre ut i små bassenger oppe i dagen. Etter utallige tester og databeregninger, kom man etter hvert frem til at problemet kanskje ikke var så stort som man først hadde trodd. Faktisk begynte man etter hvert å lure på om ikke man hadde for lite vann! Ville anlegget fremstå som en oase uten vann med tomme bassenger fylt med iskrempapir og høstgult løv?

Ski kommune fikk et problem. Hva gjør man nå! Ikke bare hadde forutsetningene endret seg, kommunen hadde i denne perioden også et bemanningsproblem i teknisk etat. Dermed ble bremsene satt på og hele prosjektet lagt litt på is.

Ikke mye igjen av den opprinnelige planen
Av det som for bare et par år siden så ut til å kunne bli en stor ansiktsløfning for Ski sentrum, er det pr. dags dato ikke mye igjen. I sentrum skulle vannet flyte i ”strie strømmer” og landskapsarkitektene lovet oss et byrom med kanaler, grøntområder med trær og fargerike blomster og planter i skjønn forening. "Grønne bånd" og "blå bånd", vannbasseng med øyer til øyenslyst for kropp og sjel. Et lite paradis for hvilepuls i en travel hverdag.
Nærmest Rådhuset er det bare (ikke ment i negativ betydning) vannskulpturen til Marit Lyckander som fortsatt ser ut til å få livets rett. Fra den skal vannet fosse elegant ned i et etasjesystem mot hennes skulptur og videre til neste skulptur og delvis bak på den andre enden av gresset. Så langt tilbake som i 1999 mottok Ski kommune en testamentarisk gave fra en innbygger i Ski. Resultatet av disse pengene ble skulpturen til Marit Lyckander. Etter mange år med dårlig samvittighet, kunne driftsutvalget ganske enkelt ikke skrinlegge denne delen av parkanlegget. Den må på plass - og det fort!

oase3
Skisse over hele anlegget. Slik det ser ut nå er det bare i området rett foran rådhuset at vannet vil sildre.

Den nye sentrumsplanen
Hva denne planen vil inneholde er det meg bekjent få eller ingen som ennå vet noe særlig om - verken folk i kommunen eller overivrige eksterne konsulenter. Personlig mener jeg Ski kommune opp gjennom årene har gjort mye bra for å ruste opp Ski sentrum. Men ting varer ikke evig, og må fornyes og repareres. La oss håpe at man med sentrumsplanen mener å tak i dette problemet og at man gir sentrum en real ”facelift”. Det er trist at kommunen ikke lenger ønsker å fullføre et mer komplett vann/parkanlegg i sentrum. Selv om vi får en ”småbekk” på øvre torg, er det svært lite i forhold til de opprinnelige planene. I utgangspunktet gikk man kanskje ”litt fort fram i svingene” i 2005 da de første skissene lå på bordet. En ting er at det så spennende og vakkert ut, en annen er om det ville ha fungert i praksis rent teknisk sett. Ikke vet jeg. Det skal bli spennende å se hva vi ender opp med til slutt. Denne saken skal på nytt opp i kommunestyret, men jeg har liten tro på at de ikke følger driftsutvalgets innstilling.

 

3

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS