FollAvis Ski kommune


Nyttige linker

 :: NAF

 :: Autobørsen

 :: Finn.no

 :: BilNorge

 :: DinSide: motor

 :: Kvasir: kart

Bokaktuelt
Naturen i Oslo og Akershus mellom to permer

Tekst: Frode Grefsgård.

Hvis du tror det er kjedelig natur rundt hovedstaden, bør du lese det nye praktverket "Naturperler i Oslo og Akershus". Her presenterer de to forfatterne og fotografene Tom Schandy og Tom Helgesen et langt perlekjede av naturperler, organisert kommune for kommune. Boka teller 240 sider med rundt 300 fargebilder av ypperste kvalitet. Teksten er full av kunnskap om landskap, kulturhistorie, geologi, planter, dyr og fugler. I noen utgaver fremover gjengir Follo Avis, med tillatelse fra forfatterne, deler av boka. I forhold til Follo Avis sitt dekningsområde er det naturlig i første omgang å konsentrere seg om naturperlene i Ski kommune. Senere vil vi også presentere stoff og bilder relatert til Ås kommune. ISBN: 978-82-995682-9-6. Boka er utgitt på forlaget Tom & Tom.

ski

kart

Naturreservatene

– Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann

Like nord og øst for Ski sentrum ligger kommunens tre naturreservater på rekke og rad. Rullestadtjern, Midt­sjø­vann og Nærevann ble alle vernet i oktober 1992, og formålet med fredningen er å bevare tre næringsrike vann med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er knyttet til området.
Under isens tilbaketrekning ble det avsatt en morenerygg i øst-vest retning der hvor Ski tettsted ligger i dag. Denne moreneryggen skaper et vannskille sentralt i kommunen og demmer opp Rullestadtjern, Midt­sjø­vann og Nærevann på nordsiden. Disse vannene og øvrige tjern og vann nordvest i kommunen drenerer ut i Gjersjøen og videre til Bunnefjorden i vest.

Vår mest truede naturtype
Våtmarker er overganger mellom tørt land og vann, og de er ofte næringsrike med et spesielt og mang­foldig plante- og dyreliv. Våt­markene er dessuten viktige for trekkende vannfugler som er av­hengige av et nettverk av slike steder langs trekkruta. Tradisjonelt har våtmarker blitt sett på som verdiløse for oss mennesker, og mange har av denne grunn blitt ødelagt opp gjennom årene. Der­for er dette den mest truede av våre naturtyper i dag, og i regional sammenheng er naturreservatene Rullestadtjern, Midtsjø­vann og Nærevann svært viktige.

Tre forskjellige våtmark­s­-reservater
Rullestadtjern naturreservat (99 mål) utgjør et forsumpet løvskogområde med det næringsrike vannet og bekke­strengen som hovedelement. Sump­­­vegetasjonen er frodig og inneholder flere næringskrevende arter som blant annet smal dunkjevle og kjempesoleie. Vannet ligger ganske bortgjemt vest for Midtsjøvann. Bra er det kanskje, for det er ferdselsforbud i hele reservatet i perioden mellom 1. april og 30. september. Området utgjør en viktig vannfuglbiotop og må sees i sammenheng med de nærliggende Nærevann og Midtsjøvann naturreservat.
Midtsjøvann naturreservat (430 mål) ligger på nordsiden av riksvei 154 øst for Ski sentrum. Det nærings­rike vannet er stort sett omgitt av dyrket mark, men vestsiden går mot tett skog. Sump­vegetasjonen med tak­rørskog er frodig og inneholder mange næringskrevende arter. Vannet har likevel størst betydning som hekke- og oppvekstområde for andefugl, men også arter som toppdykker, sivhøne, sothøne, nattergal, sivsanger, rørsanger, myrsanger og sivspurv benytter området for hekking.
Midtsjøvann har også funksjon som rasteplass for fugler under trekk. Området er lett tilgjengelig fra riksveien, og det går i tillegg en gang- og sykkelvei fra Ski til en badeplass som ligger i reservatet. Der kan man ligge og sole seg mens fiskeørna kanskje seiler over på jakt etter fisk. Reiret har imidlertid denne flotte fuglen gjerne langt til skogs i ei grov furu. Bading i Midtsjøvann er tillatt, men av hensyn til fuglelivet er bruk av seilbrett forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 1. august. Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er også forbudt.
Nærevann naturreservat (832 mål) ligger også langs riksvei 154 øst for Ski sentrum, men på sørsiden av veien. Dette næringsrike vannet er omgitt av dyrket mark og skog. Her er også sumpvegetasjonen med takrørskogen frodig og inneholder flere næringskrevende arter, men vannet er ikke så artsrikt som nabovannet Midtsjøvann. Likevel er vegetasjonen langs innsjøen representativ for næringsrike innsjøer på Østlandet.
Vannet har betydning som hekke- og oppvekstområde og som rasteplass under trekk. Flere sørøstlige og varmekjære fuglearter som myrrikse, myrsanger og nattergal er observert ved vannet. Her hekker blant annet arter som toppdykker, stokkand, kvinand, sivhøne, hornugle og sivspurv. Når det gjelder vernereglene, så er de ganske like naboreservatet på den andre siden av riksvei 154. Vinterstid er for øvrig både Nærevann og Midt­sjøvann populære vann til både isfiske og skøytegåing.

natur1
Tekst: Tom Schandy og Tom Helgesen. Foto: Tom Schandy.

 

 

 

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS